Podcast: Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants - Efik

Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants            (ndibak nam idem eyen amanade ke nsongidem otuk idem eka nsonso ini eyen amanade- Efik translation

Nka Cochrane emi edunguodede mkpo ebanga nsongidem enam ediongo ebanga mme ufon edinam ikpok idem eka otuk eke eyen ke eyen ama amamana.

Ke ndinam ikpok idem eka otuk eke eyen ke eyen amamamana, eyene ndimen eyen iferi ndian ke ikpanesit eka ke nsonso ini eyen amanade. K’eyo mbin, edi di odunam ndidiangade obufa nsek eyen ye eka ke ini eyen amanade, okposuk edi mme ndungode ewutde ete ke ekeme ndifana ke enamde ntre. Nka Cochrane ewana ndifiak nsongo odunam edinam ikpok idem eka ye eke eyen esop ediana k’ini uman, ke ndifiak nam nduongode mbanga mme ufon emi uto edinam emi ekemede ndisin k’ufot eyen ye eka.

Ndungode edip ye efureta emi mme eka ye nsek ndito tosin ita ye ikie ition ekebuanade, ema edomo mme ufon edinam ikpok idem eka ye eyen ebuana ke akpa usen eyen amanade ke ikpeghe kiet, ye nditre ndinam ntre ke ikpeghe efen. Ke ndungoede itiaita k’otu emi, ema esin mme eka emi ekesiakde siak ndito esiono; itiokiet eken, ema esin mme ndito emi eke ebakde emana k’idibi ofiong itiaita.

Iboro ndungoede emi owut ete ke ndiwak ndito emi ikpok idem mmo eke ebakde etuk eke mme eka mmo ema esop ndikeme ndiwap eba nkan ndito emi mme eka ekewangde ke brankit. Ndiwak mme eka nko emi ikpok idem mmo ekebakde etuk idem ndito mmo ema eno ndito mmo eba ebighi ekan mme mbon emi m’eki inamke ntre. Ukem ufon emi nko ke mme nduongede k’otu mme eka emi eke siakde ndito esiono eke eyene. K’adiande nko, mme ndito emi ikpok idem mmo eke sopde ediana ye eke mme eka mmo ema eyene udia ke iyip mmo ewak ekan mme uke mmo. Mme ndito emi eke’mande ke ofiong itiaita emi ikpok idem mmo ekebakde etuk eke mme eka mmo ema ebak edu ke nsong idem ekan mme ndito eken.

Mme nduongede emi ema enyene mkpri ukpuohere ke otu mmo. Mme andinam mme nduongede emi ema ekabere edibak nam ikpokidem eka otuk eke eyen ke nsio nsio usung, eyung edomo mme ufon emi ke nsio nsio ikpehe. Mme ukpuohere emi enam ekere et’ke edieke ekpe efiakde enam mme nduogehede emi ukpuohere ekeme ndidu ke iboro ediyenede.

Ke ata ibiobio, edinam ikpok idem eka ye eke eyen esop etuk k’ini uman anwam eyen ndiwap eba ofon. Ufon emi esim eyen emi esiakde siak, me enye emi ekemande ke idibi offiong itiata. Edinam ntem, anam eyen odu ke nsong idem koro mmong eba eka akpande eyen ndidongo.

Cochrane Nigeria eno etop nsonidem emi esok mbufo.

See summary of the reviewDACHISee full review on the Cochrane LibraryDACHIListen to more podcasts

Citation of Review: Moore  ER, Bergman  N, Anderson  GC, Medley  N. Early skin‐to‐skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub4.           

 

Translator: Elizabeth Offiong